Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.pogotowiewarzywne.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy/Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pogotowiewarzywne.pl prowadzony jest przez Wektor Szymon Trzemżalski, numer telefonu kontaktowego: 530 007 520 w dni robocze w godz. 08:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika danego operatora.
 2. Definicje:
 3. Sprzedawca/Usługodawca – Wektor Szymon Trzemżalski z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: pogotowie.warzywne@gmail.com numer telefonu: 530 007 520; NIP: 6842361747, REGON:180482781, wpisany do CEIDG (prowadzonego przez MINISTRA ROZWOJU )
 4. Sklep Internetowy/Serwis Internetowy – sklep/serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pogotowiewarzywne.pl. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono, oznaczenia „Sklep Internetowy” oraz „Serwis Internetowy” mogą być używane zamiennie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Rejestracja – proces rejestrowania Konta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
 8. Dokument Zamówienia – czynność faktyczna Zamówienia dokonana na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży danego Produktu/Produktów;
 10. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu Internetowego, który przystępuje do zawarcia lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 11. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;
 12. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145);
 13. Produkt – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie Internetowym mająca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 14. Konto – konto dobrowolnie założone przez Usługobiorcę, oznaczone indywidualnym loginem oraz hasłem podanymi przez Usługobiorcę, będące zbiorem danych w bazie danych Usługodawcy, z którym są powiązane oraz gromadzone dane Usługobiorcy jaki i dane jego zamówień;
 15. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu      Internetowego.
 17. Newsletter – dobrowolna cyfrowa usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przesyłana Usługobiorcom subskrybującym usługę, zawierająca informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, artykułach i produktach w Sklepie Internetowym.

3. Jeśli w niniejszym Regulaminie mowa o pisemnym składaniu oświadczeń (w tym zawiadomień lub innej korespondencji), należy przez to rozumieć również składanie oświadczeń w formie dokumentowej.

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi Elektroniczne w postaci:
 2. Obsługi i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym;
 3. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Dokumentu Zamówienia;
 4. Przesyłania Newslettera subskrybentom tej usługi.
 5. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez dodatkowej zapłaty.
 6. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w ust. 1 pkt a oraz w ust 1 pkt c – zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Umowa świadczenia Usługi Elektronicznej oznaczonej w ust. 1 pkt b – zawierana jest na czas oznaczony, ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i w zgodzie dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, oraz przestrzegając praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym, co umożliwi Usługodawcy/Sprzedawcy prawidłową realizację danej umowy.
 10. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: …………………………………………………………………………………………..……

§ 3

UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Oferowane Produkty, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach oferowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności: ich specyfikacja, właściwości, przeznaczenie oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy – zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, podawana jest w polskich złotych i zawiera wszelkie cła i podatki.
 3. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które wskazane będą w trakcie składania Zamówienia.
 4. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, obowiązuje Usługodawcę/Sprzedawcę w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 6. Do Zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy, dokonać wyboru towaru oraz kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje w Sklepie Internetowym.
 7. Po prawidłowym Złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca w terminie do …. dni roboczych potwierdza złożenie przedmiotowego Zamówienia,
 8. Po Złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca w terminie do …. dni roboczych potwierdza otrzymanie Zamówienia.
 9. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego i przyjęcie go do zrealizowania, jest dokonywane poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej:
 10. Potwierdzenie szczegółów Zamówienia;
 11. Informację o otrzymaniu Zamówienia;
 12. Informację o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji;
 13. adres internetowy Regulaminu;
 14. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego.
 15. Jeżeli, po prawidłowym złożeniu Zamówienia, wystąpi brak zamówionego przez Klienta Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail wraz ze wskazaniem konieczności wydłużenia czasu oczekiwania i realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmie decyzję co do jego realizacji poprzez anulowanie Zamówienia lub podtrzymanie Zamówienia a co za tym idzie akceptację wydłużenia czasu oczekiwania i realizacji Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zaproponować klientowi wymianę zamówionego produktu, który jest w chwili składania niedostępny lub wycofany ze sprzedaży na inny.
 16. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu otrzymania przez Klienta e-mailowego powiadomienia o wysyłce danego zamówienia.
 17. Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

§ 4

PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za Zamówienia w następujący sposób:
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki z dostawą tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Płatność elektroniczna – w tym płatność kartą kredytową i debetową – za pośrednictwem serwisu imoje.
 5. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

– Bank: ING Bank Śląski

– nr rachunku: 08 1050 1562 1000 0090 8088 5685

W przypadku płatności realizowanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia (wskazany w informacji o Realizacji Zamówienia w Sklepie).

Płatność musi zostać dokonana na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany powyżej. Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie wysłany na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

2. Wybrane metody płatności mogą się wiązać z dodatkową opłatą wskazaną w procesie składania zamówienia

§ 5

DOSTAWA

 1. Sprzedawca umożliwia dostawę w następujący sposób:
 2. Paczka kurierska, w tym paczka kurierska pobraniowa; przez dostawę paczką kurierską należy rozumieć również dostawę przez jakiegokolwiek innego przewoźnika niebędącego Sprzedawcą,
 3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 6. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotowego zamówienia i uregulowania należności za zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
 9. W momencie wydania przewoźnikowi Produktu/ów objętych Zamówieniem przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta który nie jest jednocześnie konsumentem wszelkie korzyści i ciężary związane z ww. Produktami w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu/ów. Sprzedawca w opisanej powyżej sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi w tym za powstałe opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i z należytą starannością oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu/ów, Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 6

ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c – może ulec wypowiedzeniu.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pogotowie.warzywne@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Usługodawca w stosunku do Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, w przypadku gdy:
 4. Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin,
 5. Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
 6. Usługodawca w stosunku do Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w  § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c po co najmniej jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku opisanym w ust. 4 wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia w stosunku do Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami.
 9. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą zostać rozwiązane przez Usługodawcę i Usługobiorcę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca wobec Klienta, który jest konsumentem odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. W razie wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej Produktu, Klient przesyła zawiadomienie o wadzie oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pogotowie.warzywne@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Dla oceny istnienia wady fizycznej lub wady prawnej Produktu należy go dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowie na zawiadomienie o wadzie lub na żądanie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji Klienta będzie przesłana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres.
 6. W razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy Klient dostarcza Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.
 7. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pogotowie.warzywne@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu Internetowego przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Usługodawcy.
 10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu Internetowego jest wysyłana na papierze lub innym trwałym nośniku na adres Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty przesyłki ponosi klient

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Usługobiorca/Klient, który jest konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Dla zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pogotowie.warzywne@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługobiorca/Klient, który jest konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.)
 2. Termin wskazany w ust. 1 liczony jest:
 3. od  objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 4. gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy konsument zwraca Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób. W razie braku wskazania przez konsumenta sposobu zwrotu płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są Produkty:
 8. ulegające szybkiemu zepsuciu,
 9. mające krótki termin przydatności do użycia,
 10. dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Wektor Szymon Trzemżalski
 2. Przekazywane Dane przetwarzane będą w celach wskazanych szczegółowo w Polityce Prywatności.
 3. Klient podaje wszelkie dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem iż do świadczenia usługi drogą elektroniczną niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, telefon, adres dostawy
 4. Stosowanie cookies oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem http://pogotowiewarzywne.spot.stronazen.pl/privacy-policy/

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia i prezentacje Produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Sprzedawcy.
 3. Umowy zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą zawierane są w języku polskim oraz mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, w ramach obowiązującego prawa oraz w związku z zmianą obowiązujących przepisów prawnych, zmian w sposobie płatności i dostawy, zmian w zakresie płatności, formy świadczenia Usług Elektronicznych – w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian niezbędnych do zaktualizowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianach zasad świadczenia Usług Elektronicznych. Zmieniony regulamin wiąże strony w przypadku gdy zostaną zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu Cywilnego, a Usługobiorca nie wypowie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – w terminie 14 dni od ww. powiadomienia.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców, którzy są jednocześnie konsumentami korzystającymi ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian. Aktualizowany Regulamin nie dotyczy Zamówień złożonych, oraz Umów zrealizowanych przed dniem jego aktualizacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).
 9. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.