Polityka prywatności

§ 1

 1. Użyte w niniejszej Polityce określenia oznaczają:
  1. Sprzedawca/Usługodawca – Wektor Szymon Trzemżalski z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem Lawendowa 1 35-605, adres poczty elektronicznej: rodo.pogotowiewarzywne@gmail.com numer telefonu: 698683039;
  1. Sklep Internetowy/Serwis Internetowy – sklep/serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym pogotowiewarzywne.pl O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono, oznaczenia „Sklep Internetowy” oraz „Serwis Internetowy” mogą być używane zamiennie.
  1. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.
  1. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży danego Produktu/Produktów.
  1. Produkt – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie Internetowym mająca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  1. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu Internetowego, który przystępuje do zawarcia lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1. Newsletter – dobrowolna cyfrowa usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przesyłana Usługobiorcom subskrybującym usługę, zawierająca informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, artykułach i produktach w Sklepie Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Szymon Trzemżalski (dalej jako: Administrator).
 3. Przekazywane przez Usługobiorcę/Klienta Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm).
 4. Administrator zachowa szczególną staranność celem ochrony interesów osób, których dane dotyczą, wszelkie zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem, wszelkie dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niespójnym z tymi celami. Przetwarzanie danych jest prowadzone w sposób poprawny i niezbędny w stosunku do celów, w jakich przedmiotowe dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, ze wskazaniem, iż przez okres nie dłuższy aniżeli niezbędny dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.
 5. Założenie przez określonego Klienta konta klienta oraz/lub złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę/Klienta, wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych i udostępnionych przez Usługobiorcę/Klienta.
 6. Usługobiorca/Klient może kontaktować się z Administratorem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

§ 2

Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Jakkolwiek podanie określonych danych jest dobrowolne, to jest niezbędne w celu realizacji zawieranych z Usługodawcą/Sprzedawcą ­jako Administratorem umów.

§ 3

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych Usługobiorca/Klient uzyska wysyłając e-mail na adres: rodo.pogotowiewarzywne@gmail.com
 3. Źródłem danych osobowych będą podmioty korzystające ze sklepu oraz osoby których te dane dotyczą.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu oraz korzystania z Usług Elektronicznych a także Newslettera. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu oraz korzystania z Usług Elektronicznych a także Newslettera; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu,
 5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
 6. nawiązywania, kształtowania i precyzowania treści, zmian, zrealizowania lub rozwiązania umów pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą/Klientem z uwagi na fakt świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Administratora oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych w ww. sklepie oraz ich dostawy do odbiorców (art. 6 ust 1lit. b RODO)
 7. przyjmowania, rozpoznawania skarg, reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 8. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
 9. archiwizowania dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych i księgowych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO),
 10. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 11. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym. Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 12. realizacji działań i przedsięwzięć na podstawie odrębnych i dobrowolnych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 13. prowadzenia działań administracyjnych przez Usługodawcę/Sprzedawcę jako Administratora w tym analityki, statystyk, raportowania wewnątrz przedsiębiorstwa Usługodawcy/Sprzedawcy jako Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);,
 14. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb danego odbiorcy i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. 
 15. Podanie danych osobowych, wskazanych w § 5 niniejszej Polityki Prywatności jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego jak i prawidłowego zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem/Usługobiorcą. W każdym przypadku zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 4

Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych powierzanych przez Usługobiorcę/Klienta pragnie poinformować, że przetwarzane dane w celach wskazanych powyżej w niniejszej polityce prywatności, mogą zostać udostępnione podmiotom:

 1. z którymi Usługodawca/Sprzedawca będący Administratorem jest związany umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym podmiotom świadczącym usługi takie jak: obsługa informatyczna, księgowość, bankowość, doradztwo prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu określonego zobowiązania tj. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
  1. pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy/Sprzedawcy oraz podmiotom udzielającym pomocy Usługodawcy/Sprzedawcy na zasadzie zlecenia, zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
  1. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków a w szczególności: Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Prokuraturom, Sądom, organom egzekucyjnym.

§ 5

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Klientów w postaci:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. adres Usługobiorcy/Klienta, na który składa się: ulica, numer domu, numer lokalu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 5. adres dostawy, na który składa się: ulica, numer domu, numer lokalu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 6. dane podawane do dokumentu sprzedaży – w przypadku podania odmiennych danych przez Klienta Usługobiorcę;
 7. nazwę firmy oraz NIP w wypadku Klientów/Usługobiorców będących jednocześnie przedsiębiorcami
 8. numer PESEL w przypadku Klientów/Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

§ 6

 1. Administrator informuje, iż zbierane są w sposób zautomatyzowany dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego Usługodawcy/Sprzedawcy będącego Administratorem.
  1. Administrator informuję, iż Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy/Klienta w związku i w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w jego pełnej funkcjonalności.
  1. Administrator informuje, iż istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcjami określonej przeglądarki. Zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z serwisu i usług przez niego oferowanych bądź korzystać z niego w ograniczonym zakresie.
  1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych w postaci następujących danych eksploatacyjnych:
   1. dane identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   1. dane o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
   1. dane o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
  1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Działania takie mają na celu dopasowanie ofert serwisu do oczekiwań użytkownika, zapewnieniu jego sprawnego działania i wprowadzania zmian zgodnie z oczekiwaniami użytkowników  

§ 7

1.         Usługodawca/Sprzedawca będący jednocześnie Administratorem określonych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta pragnie wskazać, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności w okresie obowiązywania łączących nas umów. Kolejno po ich zakończeniu lub ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego czy też zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi, w tym samym okresie dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z zastrzeżeniem, że:

 1. dane zawarte w formularzach, zamówieniach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  1. dane zawarte w dokumentach księgowych/rozliczeniowych/skarbowych – do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz do czasu wskazanego w art.74 Ustawy o Rachunkowości w zależności od tego który z tych terminów jest dłuższy, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
  1. dane zawarte w dokumentach związanych ze złożonymi reklamacjami i skargami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych;
  1. celem prawidłowego realizowania czynności z § 3 ust 5 lit f dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;
  1. celem prawidłowego realizowania działań wskazanych § 3 ust 5 lit g dane przetwarzane będą do czasu wyczerpania wszelkich prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę/Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. Administrator będący Usługodawcą/Sprzedawcą wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:
  1. dostępu do treści danych osobowych Usługobiorcy/Klienta i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  1. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z art. 17 i 18 RODO;
  1. przenoszenia danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z art. 20 RODO;
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z art. 21 RODO;
  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Usługobiorcy/Klienta danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 3. Administrator informuje, że Usługobiorca/Klient, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

1.  Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator pragnie poinformować, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy/Usługodawcy, Klient/Usługobiorca może skorzystać z odnośników i linków do innych stron internetowych, za które Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w zakresie respektowania zasad zachowania prywatności obowiązujących na ww. stronach.

2.  Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator pragnie poinformować, iż wdrożył i stosuje środki techniczne i proceduralne, których celem jest prawidłowa ochrona przetwarzanych danych osobowych określonego Klienta/Usługobiorcy z zachowaniem standardów i poziomów odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii i charakteru danych objętych ochroną, przede wszystkim w celu prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych określonego Klienta/Usługobiorcy przed udostępnieniem określonych danych osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, edycją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.  Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Dane osobowe przesyłane są za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL,
  1. Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane,
  1. Prawidłową ochronę przed fizycznym i bezpośrednim dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe Klienta/Usługobiorcy zapewnia dostawca serwera.
  1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy/Klienta.
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  1. Dostęp do Konta Usługobiorcy/Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę/Klienta.
 2. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator danych osobowych niniejszym zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności – w przypadku:
  1. zmian technologicznych,
  1. standardów jak i wymagań związanych z prawem regulującym prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie.
 3. Każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności Sklepu Internetowego będzie obwieszczana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności Sklepu Internetowego będzie obowiązywała w nowym zmienionym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających zgodę na nową treść.